Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm màu đỏ

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1677

350gauss

Màu đỏ

297mm

210mm

0708 29 3232