Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm có keo

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1643

350gauss

Có keo

297mm

210mm

0708 29 3232