Nam châm dẻo tấm A4 x 0.5mm màu cam

Liên hệ

Mô tả sản phẩm

1675

350gauss

Màu cam

297mm

210mm

0708 29 3232